LKB Teknoloji Limited Şirketi olarak her bireyin beslenmesinin cinsiyet, yaş, kilo ve sağlık durumuna ve dolayısıyla kendine özgü olması gerektiğinin farkında ve beslenmeye ilişkin sorularınızın işin ehli diyetisyenler tarafından cevaplanması ve planlanması gerektiğinin bilincindeyiz. İşbu kapsamda izin vermeniz durumunda, aşağıda belirtilen aydınlatma metni kapsamında sağlık verilerinizi işleyeceğiz ve gerekli tedbirleri sizler için de alacağız.

Veri Sorumlusu LKB Teknoloji Limited Şirketi (KVKK 10.a) olarak, kullanıcılarımızın hastalık bilgilerini kullanıcı sorusunu cevaplayabilmek, kullanıcılara en uygun beslenme planını yapabilmek, kullanıcının sağlığının korunabilmesi, sağlık, beslenme önerileri ve beslenme bilgilerinin kullanıcıya en doğru şekilde sunulabilmesi amacıyla (KVKK 10.b) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” (KVKK m.5-2/c), “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” (KVKK m.5/2-e) hukuki sebepleri ile otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle (KVKK 10.ç) işlenecektir. 

Sağlık verileriniz; hizmet süreçlerinin ifası, hizmetin geliştirilebilmesi, kullanıcıya uygun besin planlamasının yapılabilmesi ve buna ilişkin öneriler sunulabilmesi amaçlarıyla LKB Teknoloji Limited Şirketi Yönetimi ve Diyetisyen ile paylaşılabilecektir (KVKK 10.c).

Kullanıcılarımız, a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve  ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur (KVKK 10.d).

Bu Aydınlatma Metni kapsamında sağlık verilerimin işlenmesine; onay veriyorum.

Sizi arayalım