SAĞLIKLA MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

1.1. LKB Teknoloji Ltd Şti (Kısaca “LKB" olarak anılacaktır.)
Mersis Numarası : 0609124233700001
Adres : Kazlıçeşme Mah. 10. Yıl Cad. Protokol Yolu. Biruni Teknopark. 34010. Zeytinburnu/İstanbul
Telefon : 0545 149 7300
E-Posta : [email protected]

1.2. (Kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Online olarak doldurulacak olan formda bilgileri belirtilen kişi.
T.C. Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon :
E-Posta :

1.3. Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

  1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Alıcı'nın, LKB ’den almak istediği diyet, psikolojik destek, fizyoterapi hizmeti ve web sitesi kullanım hizmetini web veya akıllı telefon uygulamaları üzerinden elektronik ortamda satın alması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve bedeli paketler halinde belirlenmiştir ve Alıcı paketi satın alarak hizmeti başlatır. Ödemeler EFT/Havale/Fast ve/veya kredi kartı ile peşin olarak belirlenen süre için yapılır.

3.2. Fatura, Alıcı’nın, yukarıda yer alan elektronik posta adresine, e-fatura, e-arşiv olarak gönderilecektir.

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükler:

4.1.1. Alıcı, bu Sözleşme’yi, Ön Bilgilendirme Formu’nu, “www.saglikla.com.tr” internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda onayladığını; Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.1.2. Alıcı, satın almış olduğu hizmeti yalnızca elektronik ortamda web sayfası üzerinden veya uygulama aracılığı ile kullanır.
4.1.3. Ücretin ödenmemesi halinde Sözleşme yürürlüğe girmez.

4.1.4. Alıcı,  uygulamaya veya web sayfasına giriş yapmaz, ücreti ödemez, ödeme herhangi bir sebeple gerçekleşmez, ödeme banka / finans kuruluşu tarafından iptal edilir veya hizmetin ifasından önce bedel, itiraza konu olması sebebiyle ödenmez veya geri alınırsa; LKB hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.1.5. Alıcı, hizmetin başlaması için geçmiş tahlil sonuçlarını hazır bulundurmakla ve görüşme için gerekli ortamı sağlamakla yükümlüdür.

4.1.6. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen;

- 15.1.g.maddesi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”
- 15.1.h. maddesi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.”
niteliğinde olduğundan, Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
4.1.7. Alıcı mücbir sebepler haricinde, kusur aranmaksızın, hizmetten herhangi bir nedenle yararlanmaması veya yararlanamaması halinde, kendisine bedel iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak fiili imkansızlık veya mücbir sebep hallerinde Alıcı’nın, durumu öğrenmesini müteakip LKB'ye 3 gün içerisinde bildirmesi ve LKB'nin de kabul etmesi halinde, hizmeti, başka bir tarihte kullanma hakkı bulunmaktadır.

4.1.9. Alıcı, hizmete ilişkin şikayetini, LKB'ye, yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletebilecektir.

4.1.10. Alıcı, banka ve / veya finans kuruluşu vasıtasıyla yaptığı ödemelerde, yaşanan gecikmelerde dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu sebeple LKB'nin uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. LKB'nin Hak ve Yükümlülükleri:

4.2.1. LKB, Alıcı’ya, Alıcı’nın akıllı telefonu üzerinden ve/veya web sayfası aracılığı ile hizmet sağlayacaktır. Bu kapsamda satınalınan paket özelliklerine göre psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist ile görüşme sağlayacaktır.

4.2.2. Alıcı’ya hizmet kapsamında herhangi bir ilaç önerisinde bulunulamaz.

4.2.3. LKB, Alıcı’nın hizmetten faydalanmaktan vazgeçmesinden veya hizmetin elektronik nedenlerden ötürü yerine getirilememesi / geç yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

4.2.4. LKB, dilediği zaman hizmeti iptal etme veya gerekli olması halinde hizmet sunumunu erteleme hakkına sahiptir. LKB, hizmeti yerine getirememesi durumunda, durumu derdal Alıcı’ya bildirir ve hizmet hiç sağlanamadıysa ücret iadesi yapılır.

  1. KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI / GİZLİLİK:

5.1. LKB, Alıcı’nın Sözleşme kapsamında kendisine sunduğu her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriyi, Sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar ile kendi bünyesindeki kayıtları tutmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla; mevzuatta öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işleyebilecektir.

5.2. LKB, bu kişisel verileri, çalışmış olduğu şirketlere veya kendi veri tabanlarındaki hizmet sağlayıcısı olan yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara ve/veya üçüncü kişilere aynı amaçlarla aktarabilecek; mevzuatta belirlenen süreler ile muhafaza edebilecektir.

5.3. LKB, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, mevzuatın öngördüğü teknik ve idari tedbirleri alacak; çalıştırdığı kişileri gereği gibi bildirecektir.

5.4. Alıcı’nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca hakları saklıdır.

5.5. Alıcı, tüm bu husulara açık rızasının olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

  1. YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

6.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

6.2. Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse, LKB'nin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2.1. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, LKB'nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  1. DİĞER

7.1. Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

7.2. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve görüşme ücretinin LKB'nin hesabına geçmesiyle yürürlüğe girecek; satın alınan paket süresi sonunda sona erecektir.

7.3. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, elektronik ortamda yapılacaktır.

7.4. Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.

7.5. Ekler, Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

Bu Sözleşme 7 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.

 

Sizi arayalım