SOSYAL MEDYA

LKB TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni ile LKB Teknoloji Limited Şirketi (‘’ŞİRKET’’)’un kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile LKB Teknoloji Limited Şirketi işlenecek, muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.b):

ŞİRKET’in tanınırlığının ve bilinirliğinin arttırılması, sunduğumuz hizmetlerin tanıtılması daha kolay bir şekilde yapılabilmesi ve hatıra fotoğraflarının ve videoların çekilebilmesi amaçlarıyla Ses ve görüntü kayıtları gibi kişisel verileriniz; “açık rıza” hukuki sebebi uyarınca servis sağlayıcıları yurt dışında bulunan sosyal medya platformları aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c):  Kişisel Verileriniz, servis sağlayıcıları yurt dışında bulunan sosyal medya platformlarında kamuya açık bir şekilde herkes ile paylaşılacaktır.

  1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bize LKB Teknoloji Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

SOSYAL MEDYA AÇIK RIZA METNİ

LKB Teknoloji Limited Şirketi, danışan fotoğraf ve videolarını resmi web sitesi, facebook sayfası, instagram hesabı, kendisi ve çalıştığı kurumlara ait sosyal medya hesaplarında, twitter sayfasında servis sağlayıcıları yurt dışında bulunan sosyal medya uygulamaları ve internet sitesi aracılığı ile kişisel verilerinizi açık rızanız doğrultusunda işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işbu kapsamda işlenerek yurt dışına aktarılması için açık rızanıza ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerimin işleneceğini anlıyor ve kişisel verilerinin yurt dışına aktarılabileceğine ilişkin;

                                 Açık rızamı veriyorum.                                      Açık rızamı vermiyorum.  

 

İsim- Soyisim:

İmza:

Sizi arayalım